ความเป็นมาของชมรมฯ

ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทยเป็นชมรมฯที่เกิดจากการรวมตัวของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN: Infection Control Nurse) รุ่นแรก ๆ ประกอบด้วยพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลซึ่งปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนหนึ่ง

วัตถุประสงค์ของชมรมฯในระยะแรก คือ การรวมตัวเพื่อเรียกร้องและต่อสู้เพื่อสิทธิที่ควรจะได้รับเช่นกรอบอัตรากำลังใน การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ความเข้าใจของผู้บริหาร ต่อบทบาทและความสำคัญของ ICN ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เป็นต้น เมื่อได้รับสิทธิที่ควรจะได้รับแล้ว ได้มีการรับสมัครสมาชิกใหม่เพิ่ม ขยายกลุ่มรวม ICN ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย และปรับวัตถุประสงค์ใหม่ เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกที่มิใช่ ICN สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ โดยขณะนี้ชมรมฯมีสมาชิกประมาณ 400 คน

วัตถุประสงค์

1. เป็นศูนย์กลางประสานงานในการพัฒนาระบบงานป้องกัน และควบคุมการ ติดเชื้อ ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ

2. ส่งเสริมความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใน การพัฒนาระบบงานป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ สาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ

3. สนับสนุนวิชาการ และข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก เพื่อสามารถพัฒนาตนเองให้ มีศักยภาพ ในการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในสถาน บริการสาธารณสุขที่รับผิดชอบ

4. เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจ สร้างเสริมความสามัคคี สร้างขวัญ และกำลัง ใจในการ ปฏิบัติงานของสมาชิก

5. ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้านพัฒนาคุณภาพบริการ รักษาพยาบาลเพื่อให้ ผู้รับบริการ และบุคลากรปลอดภัยจากการติดเชื้อ ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ

ทำเนียบประธานชมรมฯ

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
โรงพยาบาล
ระหว่าง พ.ศ.
1.
นางสาวสุมาลี บุตรพงศาพันธ์
โรงพยาบาลลำปาง
2541 - 2547
2.
นางกุลดา พฤติวรรธน์
โรงพยาบาลนครพิงค์
2548 - 2551
3.
นางจุฑารัตน์ ไกรศรีวรรธนะ
โรงพยาบาลอุดรธานี
2552 - 2553
4.
นางกุลดา พฤติวรรธน์
โรงพยาบาลนครพิงค์
2554 - ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โรงพยาบาล
นางกุลดา พฤติวรรธน์
ประธานชมรมฯ/ประธานภาคเหนือ
โรงพยาบาลนครพิงค์
นางจุฑารัตน์ ไกรศรีวรรธนะ
ประธานร่วม/ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงพยาบาลอุดรธานี
นางมณฑา ชอบชน
รองประธาน/ประธานภาคตะวันออก
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
นางกาญจนา คชินทร
รองประธาน
โรงพยาบาลศิริราช
นางรีนา ฉันทแดนสุวรรณ์
เหรัญญิก
โรงพยาบาลสิรินธร
นางสาวพรนภา เอี่ยมลออ
ผู้ช่วยเหรัญญิก / IT
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
นางวราภรณ์ ประทุมนันท์
ประธานวิชาการ
โรงพยาบาลขอนแก่น
นางสาวสิริลักษณ์ สลักคำ
วิชาการ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
นางสาวจรรยา จารโยภาส
วิชาการ
โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์อินเตอร์เนชั่นเนล
นางสาวสุจินดา ธิติเสรี
วิชาการ / IT
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นางสาวดารารัตน์ ดำรงกุลชาติ
วิชาการ/ประธานภาคใต้
โรงพยาบาลหาดใหญ่
นางอารีย์ กุณนะ
วิชาการ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
นายเกียรติก้องไกร บุญนำ
IT
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
นางวารุจีย์ ชูจิตร
ประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลราชวิถี
นางศิริรัตน์ เชาวรัตน์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นางสุภาพ ลิ้มเจริญ
หารายได้/ประธานภาคกลาง
โรงพยาบาลนครปฐม
นางวราภรณ์ เทียนทอง
เลขาฯ
สถาบันบำราศนราดูร
นางชลดา ผิวผ่อง
ผู้ช่วยเลขาฯ / ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
นางสาวศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์
ผู้ช่วยเลขาฯ / IT
โรงพยาบาลสระบุรี
นางจันทร์เพ็ญ บัวเผื่อน
ผู้ช่วยเลขาฯ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์

บทบาทหน้าที่กรรมการ

1. กำหนดแผนยุทธศาสตร์ของชมรม ฯ

2. ควบคุมกำกับให้มีการดำเนินงานตามแผน ฯ

3. สนับสนุนการดำเนินงานของทีมงานชมรม ฯ

4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

5. ประเมินผลการดำเนินงานของชมรม ฯ ทุก 6 เดือน

สมาชิกชมรมฯ

1. ประเภทของสมาชิก

1.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์

- ที่ปรึกษาชมรมฯ

- ผู้มีอุปการะคุณ

1.2 สมาชิกสามัญ

- บุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข

- บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข

1.3 สมาชิกสมทบ

- ผู้สนใจทั่วไป

2. สิทธิสมาชิก

2.1 มีสิทธิเสนอชื่อ และออกเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารชมรมฯ

2.2 มีสิทธิแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมของชมรม และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ร่วมกัน

2.3 มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือจากชมรมฯ ตามสถานการณ์

3. หน้าที่สมาชิก

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์

เช่น เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของชมรมฯ

3.2 สนับสนุนเงินค่าสมาชิกตามประเภทสมาชิก

- สมาชิกกิตติมศักดิ์ แล้วแต่ให้การสนับสนุน

- สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ

* สมาชิกตลอดชีพ 1,500 บาท

* สมาชิกรายปี 100 บาท/ปี

การเงิน

1. รายได้ชมรมฯ

1.1 ค่าสมัครและการต่ออายุของสมาชิก

1.2 เงินสนับสนุนอื่น ๆ

2. ระเบียบการใช้เงิน

2.1 กรณีใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารของชมรม ฯ และทีมงาน

2.2 การส่งจดหมายข้อมูล ข่าวสารแก่สมาชิก

2.3 การสงเคราะห์สมาชิก

2.4 กรณีทดลองจ่ายสำหรับเตรียมการจัดประชุม/หารายได้ต่าง ๆ

2.5 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในชมรม ฯ

2.6 กรณีอื่น ๆ ตามที่ประธานเห็นสมควร ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท

ศูนย์ประสานงานชมรมฯ

ศูนย์ประสานงานชมรมฯ: อาคาร 7 ชั้น 5 โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

ศูนย์ประสานงานชมรมเลขที่ 159 หมู่ 10 ตำบล ดอนแก้ว อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180
© 2012 http://www.icnurse.org Web programming by www.leka-online.com